Technische en bouwkundige werkzaamheden

B. Technische en bouwkundige werkzaamheden VvE Beheer Rotterdam:

  1. Het behandelen van alle aangelegenheden die betrekking hebben op het z.g. (klein) dagelijks onderhoud betreffende de gemeenschappelijke gedeelten en zaken c.q. gemeenschappelijk voorzieningen van het gebouwencomplex, waaronder begrepen het aanvragen en beoordelen van offertes, de uitbesteding van en de controle op uit te voeren werkzaamheden. Deze controle zal steekproefsgewijs gebeuren.
  2. Het treffen van afdoende maatregelen bij calamiteiten.
  3. De staat van onderhoud controleren en opdracht geven voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
  4. Het aanvragen van offertes voor zowel onderhoud, reparatie als voor schoonmaak en deze beoordelen op hoofdlijnen.
  5. Het jaarlijks agenderen van een begroting voor de in het komend jaar te verwachten onderhoudswerkzaamheden, volgens het MJOP.
  6. Het opstellen van een technische omschrijving voor en het namens de vereniging afsluiten van onderhoudsovereenkomsten ten behoeve van de technische installaties en gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw, alsmede het toezicht en de controle op de uitvoering hiervan. Dit laatste zal steekproefsgewijs gebeuren.
  7. De uitbesteding van de overige leveranties en diensten ten behoeve van de gezamenlijke eigenaars. Hieronder valt eveneens het adviseren over en het selecteren van de diverse aannemers die werkzaamheden ten behoeve van de VVE verrichten.
  8. De behandeling van alle onderhoudszaken vallende onder nog van kracht zijnde garantiebepalingen, alsmede het toezicht op de naleving van bedoelde garantiebepalingen.
  9. Klachtenbeheer: Het binnen kantoortijden bereikbaar zijn voor en behandelen van klachten en buiten kantoortijden voor dringende en spoedeisende klachten gedurende 7 dagen per week. Ook kunnen onderhoudsklachten via Twinq gemeld worden.

Bij alle onderhoudszaken geldt dat onze (bouwkundig) beheerder steekproefsgewijs zal controleren. Onze bouwkundige beheerder zal derhalve niet standaard bij het uit te voeren werk aanwezig zijn. Wel zal er regelmatig overleg zijn met de Technische Commissie en/of leden van het bestuur.
NB: opdrachtverstrekking en offerte aanvragen aan bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden aan het complex zullen in overleg met het bestuur en/of TC worden gedaan.

Twinq

Voor inloggen huiseigenaren klik hier.